We're on call 24/7

081-929-3181

Operating Hours

Mon-Fri 8AM-5PM

Write To Us

weerayouth@hotmail.com

สามชัยอุตสาหกรรม

Samchai Co., Ltd.

บริษัท สามชัยอุตสาหกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 ดำเนินงานการผลิตชิ้นส่วนโลหะชนิดต่างๆของเฟอร์นิเจอร์และสุขภัณฑ์ต่างๆ โดยครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มตัดวัสดุ ผ่านกระบวนการต่างๆ จนถึงการทำผิวงานสำเร็จต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการ

Our Customers